U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden  www.Trainingpoint.nl

Trainingpoint maakt gebruik van de regeling dienstverlening aan huis.

 

Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


TrainingPoint 
J Strijbosch
Van Veenspark 1
9422 HR Smilde


Opdrachtgever    ( klant ) :
de wederpartij Trainingpoint

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Trainingpoint en een opdrachtgever waarop Trainingpoint deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Trainingpoint, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Trainingpoint gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Trainingpoint is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk ( mail )  binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Voorrijkosten
Trainingpoint rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Uitvoering van de overeenkomst
 Trainingpoint zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trainingpoint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trainingpoint worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trainingpoint zijn verstrekt, heeft Trainingpoint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Trainingpoint zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Trainingpoint de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Trainingpoint daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Trainingpoint op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
     • 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Trainingpoint ter kennis gekomen omstandigheden geven Trainingpoint goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
     • 2. indien Trainingpoint de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2 In de genoemde gevallen is Trainingpoint bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Trainingpoint schadevergoeding te vorderen.

Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Trainingpoint.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Trainingpoint de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 

Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of indien geen vast honorarium wordt overeengekomen is een uurtarief van toepassing.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Trainingpoint, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.
 

Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na oplevering datum  ( factuurdatum ) , op een door Trainingpoint aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 5 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

Aansprakelijkheid
1. Indien Trainingpoint aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• 1. De aansprakelijkheid van Trainingpoint, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Trainingpoint beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• 4. Trainingpoint is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. Trainingpoint is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).

Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trainingpoint geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trainingpoint niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trainingpoint worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Trainingpoint heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trainingpoint zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Trainingpoint opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Trainingpoint niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Trainingpoint bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Trainingpoint is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trainingpoint het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Trainingpoint en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn op de website ( www.Trainingpoint.nl ) te vinden zijn.

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?